Åpne en konto

Gratis bruk i 30 dager – helt uten forpliktelser!
Dersom du ikke ønsker å bruke systemet, så stopper du bare å bruke det. Ingen kredittkort!

Vennligst fyll ut alle feltene nedenfor for å åpne en konto. Vennligst merk deg at alle felt unntatt kampanjekode er nødvendig.
{{errors.propertyname}}
{{errors.webpage}}
{{errors.name}}
{{errors.mobile}}
{{errors.email}}
{{errors.repeatedemail}}
{{errors.password}}
{{errors.passwordrepeated}}
{{errors.coupon}}
{{errors.registerurl}} {{validUrlMsg}}

SLUTTBRUKERAVTALE

Sluttbrukeravtale for bruk av tjenesten XXLtable

Avtalen gjelder inntil videre fra og med 27-10-2020 og kan endres med 30 dagers varsel.


§1 Avtalen gjelder mellom XXLbooking AS, eier av tjenesten XXLtable, og den som har registrert seg som bruker (Brukeren heretter) av tjenesten XXLtable (Tjenesten heretter).


§2 Avtalen gjelder bruk av de funksjoner og moduler som til enhver tid tilbys i Tjenesten.


§3 Avtalen er inngått og bindende for begge parter fra det tidspunkt hvor Brukeren har klikket "Ja, jeg godtar sluttbrukeravtalen" på Tjenesten nettsider.


§4 Tjenesten er en nettside der Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med drift av restauranter og spisesteder. Tjenesten har ingen etableringsavgift. Tjenesten har ingen kostnader når Tjenesten ikke brukes. Tjenesten har ingen bindingstid utover det som skal til for å ivareta denne avtalen.


§5 Alle opplysninger som registreres av Brukeren tilhører Brukeren og kan ikke benyttes til annet enn å utføre de tjenester som Brukeren utøver ved bruk at Tjenesten. Det er Brukeren som registrerer data inn i Tjenesten. XXLbooking AS sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som til enhver tid tilbys på Tjenesten, og som Brukeren ber om å få utført.


§6 Brukeren er ansvarlig for at data som registreres følger gjeldene lover og krav.


§7 XXLbooking AS plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Registrerte data i Tjenesten blir lagret i 4 år. Registrerte data og vedlegg som er lastet opp til Tjenesten blir etter avtale med vår leverandør lagret i deres nettsky. Vedlegg vil bli lagret i 4 år. XXLbooking AS er imidlertid ikke ansvarlig for Brukerens data, herunder vedlegg, som går tapt i vår leverandørs lagringsløsning.


§8 XXLbooking AS kan ikke bruke de registrerte opplysningene til andre ting enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller samt oppgaver som har med dette å gjøre.


§9 XXLbooking AS har rett til å stenge brukerkontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med XXLbooking AS skal kontoen åpnes igjen. Ved gjentatte og eller vesentlig betalingsmislighold har XXLbooking AS rett til å heve Avtalen og stenge Brukerens brukerkonto permanent, samt slette alle data knyttet til kontoen.


§10 XXLbooking AS har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at mottakende e-postkonto ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost og lignende.


§11 All skriftlig kommunikasjon knyttet til denne avtalen foregår via epost. Bruker er ansvarlig for at det til en vær tid er registret riktig epostadresse for denne kommunikasjonen. Hvis e-post til Brukeren fra XXLbooking AS ikke kan leveres pga. ikke riktig epostadresse registret i Tjenesten, feil i Brukerens e-postsystem, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost og lignende, har XXLbooking AS rett til å stenge kontoen.


§12 Ved misbruk av Tjenesten som er i strid med god forretningsskikk, gjeldende lover og regler kan XXLbooking AS stenge kontoen umiddelbart, og heve Avtalen.


§13 Brukeren skal gjøre nødvendige tiltak for å forhindre at skadelig programvare blir lastet opp til Tjenesten, f.eks. sammen med Brukerens opplasting av vedlegg og bilder. For det tilfellet at skadelig programvare, som er skjult i vedlegg, dokumenter og bilder, blir lastet opp av Brukeren, skal Brukeren være ansvarlig for konsekvensene av dette. Dette gjelder både overfor XXLbooking AS, samt mottakere av vedlegget som Brukeren har forespurt utsendelse til. Eventuelle krav mot XXLbooking AS fra mottakere av vedlegget, som følger slik skadelig programvare, skal dekkes av Brukeren. Ved Brukerens opplasting av skadelig programvare kan XXLbooking AS stenge kontoen umiddelbart og uten varsel. Dersom slik opplasting skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger anses dette som vesentlig mislighold av Avtalen og XXLbooking AS kan heve avtalen og stenge kontoen permanent.


§14 XXLbooking AS har ikke ansvar for at registrerte data er korrekte. Brukeren er selv ansvarlig for oppbevaring og dokumentering av historiske data.


§15 XXLbooking AS fakturerer Brukeren etterskuddsvis per måned i henhold til de priser som er angitt på Tjenestens nettsider. Prisene kan endres med en måneds varsel. Prisendringene varsles på Tjenestens nettsider.


§16 XXLbooking AS kan fortløpende endre vilkårene i denne Avtalen. Slike endringer skal varsles en måned før endringene trer i kraft. Varslingen foretas på Tjenestens nettsider. Dersom Brukeren ikke er villig til å godta de endrede avtalebetingelsene, blir denne avtalen automatisk oppsagt av begge parter. Økonomiske mellomværende vil imidlertid bestå inntil disse er gjort opp. Endringer i Avtalen publiseres på Tjenestens nettsider.


§17 Brukeren har ikke rett til å overdra sin brukerkonto til andre uten at dette er skriftlig godkjent av XXLbooking AS.


§18 XXLbooking AS har rett til å overdra Avtalen og kundeforholdet til andre selskaper. Ved eventuelt oppkjøp, fusjon eller fisjon overdras Avtalen og kundeforholdet til den virksomheten som driver Tjenestene videre.


§19 Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger:


A) Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.


B) Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.


C) Erstatningskravet kan ikke overstige det samlede årlige vederlag etter Avtalen.


Ansvarsbegrensningene i pkt. B og C gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.


§20 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtalen, kan den annen part, etter å ha gitt parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Stenging av konto regnes ikke som heving av Avtalen.


§21 Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor XXLbooking AS’s kontroll, suspenderes pliktene i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.


§22 Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Bergen Tingrett som verneting.


{{errors.termscheckbox}}
{{errors.captcha}}
{{msg.text}}